Дадаткі > Песні на беларускай мове > песня NAKA «Бяжы»

песня NAKA «Бяжы»

NAKA

спявачка і аўтар песні

Першая песня, з якой мы Вас пазнаёмім — гэта песня спявачкі NAKA «Бяжы».
Спачатку прапануем Вам прачытать тэкст песні.

«Бяжы»

Слухаў з няпэўнасцю, сэрца ужо маўчыць,

І на адлегласці ўсё пра цябе крычыць,

Выдумаў існае, ўзяў міласэрнасцю,

Толькі вось я ад цябе зноў на адлегласці.

 

Рэзаў у роспачы, браў адмаўленнямі,

Ды па-ранейшаму йдзе кроў струменямі,

Ціха на дыбачках выбраў няверную,

Марны твой гэты шлях цяпер.

 

Прыпеў:

 

Бяжы і не думай прыпыняць гэты бег.

Бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек.

Глядзі – нават неба на маіх далонях

Зусім не вартае тваёй любові.

 

Робіш і думаеш, мысляў няроўнасці,

Ўсё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці,

Аддаеш сцятаму зверу галоўнае,

Сэрцу пакорнае, каханне бязмоўнае.

 

Творыш, пакутуеш, страхі і ходанні,

Вершы не пішуцца зноў, як і наконадні,

Падаеш пры людзях, посмех зняважлівы,

Позірк твой зноў на мне цяпер.

 

Прыпеў.

 

Дыхаеш, блытаеш, збітыя подыхі,

І ніяк не ўтаймаваць дрыготкае рукі,

Знікнуць няма куды, нема слязьмі крычыш,

Рвешся ўсё ты знутры, сэрца маё маўчыць.

 

Падаеш, падаеш, падаеш, ды ўстаеш,

Хутка, узрушана, на голас мой ідзеш,

Нечага, нечага шукаць выразнасці,

Не абнадзейвайся…

 

Праслухайце песню

Ці зразумелі Вы ўсе словы? Калі не, прачытайце, калі ласка, падрадковы пераклад песні на рускую мову.

«Беги»

Слушал с неопределенностью, сердце уже молчит,

И на расстоянии всего о тебе кричит,

Выдумал существующее, взял милосердием,

Только вот я от тебя снова на расстоянии.

 

Резал в отчаянии, брал отрицаниями,

Но по-прежнему идет кровь потоками,

Тихо на цыпочках выбрал неверную,

Тщетный твой этот путь теперь.

 

Припев.

Беги и не думай прекращать этот бег.

Бери все, что только может взять человек.

Смотри — даже небо на моих ладонях

Совсем не стоит твоей любви.

 

Делаешь и думаешь, мыслей неравенства,

Все ради светлого и чтоб без насилия,

Отдаешь раненому зверю главное,

Сердцу покорную, любовь бессловесную.

 

Творишь, страдаешь, страхи и борения,

Стихи не пишутся снова, как и накануне,

Падаешь при людях, смех оскорбительный,

Взгляд твой снова на мне теперь.

 

Припев.

 

Дышишь, путаешь, сбитое дыхание,

И никак не удержать дрожащей руки,

Исчезнуть некуда, душераздирающе с слезами кричишь,

Рвешься все ты изнутри, сердце мое молчит.

 

Падаешь, падаешь, падаешь, и встаешь,

Быстро, отчаянно, на голос мой идешь,

Нечего, нечего искать четкости,

Не обнадеживайся …

 

У песні таксама існуе і літаратурны пераклад.

Беги

Слушал дыханье, сердце уже молчит,
На расстоянии всё о тебе кричит,
Выдумал истину, взял покаянием,
Только все я от тебя на расстоянии.

Резал в отчаянии, брал отречением,
Но не остановить кровотечение,
Тихо на цыпочках, выбрал неверную,
Ни к чему не придешь теперь.

Припев:

Беги и не вздумай прекращать этот бег.
Бери все то, что только может взять человек.
Смотри — это небо на моих ладонях,
Но и оно твоей любви не стоит…

Делаешь, думаешь, мысли усилия,
Во имя светлого и чтоб без насилия,
Отдаешь раненной твари заветную,
Сердцем согретую, любовь безответную.

Пишешь, терзаешься, страхи, борения,
Ручкой непишущей все стихотворения,
Падаешь на людях, смех унижающий,
Смотришь всё на меня…

Припев.

Дышишь, запутался, вдохи и выдохи
И уже не удержать дрожания руки.
Спрятаться некуда, щуришь глаза навзрыд,
Рвешься ты изнутри, cердце мое молчит.

Падаешь, падаешь, падаешь, но встаешь,
Быстро, отчаянно, на голос мой идешь,
Незачем, незачем искать значения,
Зря ты надеешься, ну…

Припев:

Беги и не вздумай прекращать этот бег.
Бери все то, что только может взять человек.
Смотри — это небо на моих ладонях,
Но и оно твоей любви не стоит…

Слушал дыхание, сердце уже молчит.

Гэты варыянт песні можна таксама праслухаць у выкананні спявачкі.

Спадяемся, што Вам спадабалася песня NAKA «Бяжы».
Як бонус, можаце спяваць гэту песню як на беларускай, так і на рускай мовах пад мінус.