Сло́ўнік > Вымярэ́нне ча́су > Калянда́р > Сне́жань

Сне́жань

Снежань

Сне́жань – пе́ршы ме́сяц зімы́ і апо́шні ме́сяц го́да.

У сне́жні па́дае снег і пакрыва́е зямлю́ бе́лым по́крывам.

31 сне́жня мы рыхту́емся да сустрэ́чы Но́вага го́да.

Сне́жаньскія дні са́мыя каро́ткія.