Сло́ўнік > Камп'ютарная тэхніка > МАНІТО́Р

МАНІТО́Р

МАНІТО́Р

(наз., м.р.)

Прылада, якая пераўтварае лічбавую ці аналягавую інфармацыю ў відэавыяву. На маніторы мы бачым малюнкі.

 

Граматычныя формы

Грамматические формы

 

АДЗ.Л.

ЕД.Ч.

МН.Л.

МН.Ч.

N Каляро́вы маніто́р

 

 

Манахро́мныя маніто́ры

N2 Падключэ́нне маніто́ра

 

Вы́бар маніто́раў

 

N3 Даць маніто́ру папрацава́ць

 

Даць маніто́рам

 

N4 Нам прыве́злі маніто́р

 

Прывезлі маніто́ры

 

N5 Задаво́лены маніто́рам

 

Маніто́рамі
N6 На маніто́ры мы ба́чым

 

На маніто́рах карці́нка

 

 

Лексічная спалучальнасць 

Pron. + N :мой / ваш манітор

Adj.+ N: плазменны,праекцыйны,вадкакрысталічны

+ N2: функцыі манітора,падключэнне манітора

N + Prep.+ N2 : інструкцыя да манітора

V + Prep. + N6: глядзець на маніторы

+ N4: набыць/купіць манітор

 Prep.+ N2+ N2 :з дапамогай манітора

 

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Маніторынг (N.)-праводзілі маніторынг сістэм

Маніторшчык(N.)(разм.)спецыяліст-маніторшчык

Маніторны (Adj.)маніторны гук

Маніторынгавы (Adj.)маніторынгавы цэнтр

 

Ужыванне ў мове 

–      Маніто́рам яко́й ма́ркі Вы карыста́ецеся?

–      Маніто́р- гэ́та неабхо́дны элеме́нт ко́жнага камп’ю́тара.

–     Паста́ўце маніто́ры по́бач з музы́чнымі кало́нкамі.