Сло́ўнік > Е́жа, харчава́нне > Дзе падсілкава́цца > Буфе́т

Буфе́т

Буфет

На перапы́нку студэ́нты на́шага факультэ́та лю́бяць збіра́цца ў буфе́це, каб пае́сці і адпачы́ць.

У час антра́кта ў буфе́це тэа́тра была́ вялі́кая чарга́.

У цы́рку мы ве́льмі любі́лі хадзі́ць у буфе́т і купля́ць там са́мае сма́чнае маро́зіва.