Сло́ўнік > > ЗАЛІКО́ВАЯ КНІ́ЖКА

ЗАЛІКО́ВАЯ КНІ́ЖКА

Дакуме́нт, у які́м змяшча́юцца за́пісы аб зда́чы студэ́нтам залі́каў, іспы́таў, абаро́не курсавы́х,  дыпло́мных прац і дысерта́цый, а такса́ма вытво́рчай пра́ктыкі.
Граматычныя формы

  Адз.л. Мн.л.
N заліко́вая кні́жка заліко́выя кні́жкі 
N2 заліко́вай кні́жкі заліко́вых кні́жак
N3 заліко́вай кні́жцы заліко́вым кні́жкам
N4 заліко́вую кні́жку заліко́выя кні́жкі
N5 заліко́вай кні́жкай заліко́вымі кні́жкамі
N6 у заліко́вай кні́жцы у заліко́вых кні́жках

 

Лексічная спалучальнасць

Pron. + Adj. + N : мая заліко́вая кні́жка;

Adj. + Adj.  + N: до́брая, парва́ная;

V + Adj. + N4: згубі́ць заліко́вую кні́жку;

+ Prep. + Adj. + N6:  паста́віць ў заліко́вай кні́жцы.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Залікоўка (N.) разм. Забы́ць заліко́ўку.

Ужыванне  ў  мове

  • Залі́кі і адзна́кі за іспы́т ста́вяць у заліко́вую кні́жку.
  • Без заліко́вай кні́жкі прыма́ць іспы́т не́льга.