Дыяло́гі > Я́нка на́ ры́нку

Я́нка на́ ры́нку

–         До́бры дзе́нь, Я́нка. Прыйшо́ў за́ садаві́най?

–         Та́к, сё́ння да́й мне́, калі́ ла́ска, кіло́ я́блыкаў і па́ў-кіло́ гру́ш.

–         До́бра, а вазьмі́ яшчэ́ сало́дкіх абрыко́саў ды́ пе́рсікаў.

–         А яны́ сма́чныя?

–         Та́к, ве́льмі.

–         Ну́ тады́ до́бра, дава́й яшчэ́ і абрыко́сы з пе́рсікамі.