Дыяло́гі > Пасля́ пра́цы

Пасля́ пра́цы

–         Ты́ ўжо́ ско́нчыў пра́цу?

–         Та́к, пае́ду да́до́му.

–         А я́к ты́ пае́дзеш?

–         Сё́ння я не́ е́хаў на́ прыва́тным тра́нспарце, та́к змары́ўся – пае́ду на́ таксі́. А ты́?

–         А я пае́ду на́ грама́дскім тра́нспарце. Жыву́ далё́ка. Спача́тку на́ трале́йбусе да́ вакза́ла. Заты́м кулю́ біле́т і пае́ду на́ аўто́бусе.

–         До́бра дае́хаць!

–         Дзя́куй, табе́ такса́ма!