Асно́вы

Асно́вы

(Па-беларуску) Пошук граматычных практыкаванняў
1. Пе́ршы ўрок – пра́вілы чыта́ння і вымаўле́ння
2. Другі́ ўро́к – некато́рыя фанеты́чныя асаблі́васці белару́скай мо́вы
3. Трэ́ці ўрок – Прывіта́нне! 3. Трэ́ці ўрок – Прывіта́нне!
4. Чацвё́рты ўро́к – Мінск 4. Чацвё́рты ўро́к – Мінск
5. Пя́ты ўрок – Што ты лю́біш? 5. Пя́ты ўрок – Што ты лю́біш?
6. Шо́сты ўрок – Кім вы працу́еце? 6. Шо́сты ўрок – Кім вы працу́еце?
7. Сё́мы ўрок – Лі́чым і называ́ем час па-белару́ску 7. Сё́мы ўрок – Лі́чым і называ́ем час па-белару́ску
8. Во́сьмы ўрок – Мой дзень 8. Во́сьмы ўрок – Мой дзень
smachna-esci 9. Дзявя́ты ўрок – Сма́чна е́сці!
10. Дзяся́ты ўрок – Гэ́та быў цудо́ўны час 10. Дзяся́ты ўрок – Гэ́та быў цудо́ўны час
11. Адзіна́ццаты ўрок – Што ты збіра́ешся рабі́ць? 11. Адзіна́ццаты ўрок – Што ты збіра́ешся рабі́ць?
12. Двана́ццаты ўрок – У музе́і 12. Двана́ццаты ўрок – У музе́і
13. Трына́ццаты ўрок – Са свя́там! 13. Трына́ццаты ўрок – Са свя́там!
14. Чатырна́ццаты ўрок – Ко́лькі гэ́та кашту́е? 14. Чатырна́ццаты ўрок – Ко́лькі гэ́та кашту́е?
15. Пятна́ццаты ўрок – Да пабачэ́ння! 15. Пятна́ццаты ўрок – Да пабачэ́ння!
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 1. Samogłoski i twarde spółgłoski
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 2. Spółgłoski [г], [л], [ў]
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 3. Miękkie głoski w języku białoruskim
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 4. Miękkie г і л, miękkie syczące
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 5. Jeszcze kilka ważnych informacji o wymowie i czytaniu
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 6. Niektóre zasady białoruskiej fonetyki w porównianiu do polskiej. To pomaga!
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 7. Witamy się po białorusku!
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 8. Mińsk stolicą Białorusi
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 9. Co to jest?
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 10. Skąd jesteś?
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 11. Cześć! Co robisz?
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 12. Chcę czytać książki – koniugacja I
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 13. Smacznego!
(Z tłumaczeniem na język polski) Lekcja 14. Czym się interesujesz?