Белару́ская мо́ва з натхне́ннем!

Асно́вы – для тых, хто пачына́е вывуча́ць белару́скую мо́ву.

Сло́ўнік – вывуча́ем сло́вы і іх ужыва́нне ў мо́ве.

Дыяло́гі – размаўля́ем, задаём пыта́нні, ву́чымся камунікава́ць.

Тэ́ксты – чыта́ем, слу́хаем, паўтара́ем.

Практыкава́нні – спра́ўджваем сябе́ і замацо́ўваем ве́ды.


Сайт «Вывуча́ем белару́скую: з любоўю да мовы» — гэ́та эксперымента́льная пляцоўка для студэ́нтаў, які́я ву́чацца ствара́ць электронныя навуча́льныя рэсу́рсы па белару́скай мове.

Прапанава́ныя на са́йце вучэ́бныя матэрыя́лы ўвесь час удаскана́льваюцца і пашыра́юцца. Гэ́та доўгатэрміновы прае́кт, які́ паляпша́ецца, дзя́куючы намага́нням розных удзе́льнікаў.