Слоўнік - Словарь > > Штанга-штанга

Штанга-штанга

Штанга

Шта́нга

(наз., ж.р.)

тут. Спартыўны снарад — металічны стрыжань, на канцах якога прымацоўваюцца цяжкія здымныя дыскі.

Штанга

(сущ., ж.р.)

зд. – Спортивный снаряд – металлический стержень, с прикрепляющимися на концах тяжелыми снимающимися дисками.

Граматычныя формы / Грамматические формы:

Адзін. лік / Ед. ч. Мн. лік / Мн. ч.
N Металічная шта́нга / металлическая штанга Спартыўныя шта́нгі / спортивные штанги
N2 Падзенне

штангі / падение штанги

Закупка спартыўных шта́нг(аў) / закупка  спортивных штанг
N3 Новай шта́нзе / новой штанге Новым шта́нгам / новым штангам
N4 Падняць

Шта́нгу / поднять штангу

Бачыць шта́нгі / видеть штанги
N5 Спартсмен са шта́нгай / спортсмен со штангой Займацца шта́нгамі / заниматься штангами
N6 Спаборніцтвы па шта́нзе / соревнования по штанге Турнір па шта́нгах / турнир по штангах

Лексічная спалучальнасць / Лексическая сочетаемость:

Adj. + N: спартыўная штанга / спортивная штанга;

N + N2: падніманне штангі / поднятие штанги;

V + N4: падняць штангу / поднять штангу.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць / Однокоренные слова и их сочетаемость:

Шта́нгавы (штанговый) (Adj): штангавы дыск / штанговый диск;

Штангі́ст(-ка-) (штангист, штангистка) (N): малады (-ая-) штангіст(-к-) / молодой (-ая-) штангист(-ка).

Ужыванне ў маўленні / Использование в речи:

1. Каб падняць штангу, трэба прыкласці сілу / Чтобы поднять штангу, нужно приложить усилия;

2. У спаборніцтвы па цяжкай атлетыцы ўваходзіць падняцце штангі/ В соревнования по тяжелой атлетике входит поднятие штанги.