Слоўнік - Словарь > > Хакей-хоккей

Хакей-хоккей

Хакей

Хаке́й

(наз., м.р.)

Хоккей

(сущ., м. р.)

Граматычныя формы / Грамматические формы:

Адзін. лік / Ед. ч. Мн. лік / Мн. ч.
N Прафесіянальны хаке́й / профессиональный хоккей  —
N2 Хаке́я / хоккея
N3 Па хаке́ю / по хоккею
N4 Паважаю хаке́й / уважаю хоккей
N5 Сачыць за хаке́ем / следить за хоккеем
N6 Трэніроўка па хаке́і / о хоккее

Лексічная спалучальнасць / Лексическая сочетаемость:

Adj + N: зімні хакей / зимний хоккей;

N + Рrep. + N6:  Чэмпіянат па хакеі / Чемпионат по хоккею;

V + N5: займацца хакеем / заниматься хоккеем;

V + N4: глядзець хакей / смотреть хоккей;

V + Рrep. + N6: гаварыць пра хакей / говорить о хоккеи.

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць /  Однокоренные слова и их сочетаемость:

Хаке́йны (хоккейный) (Adj): хакейны матч / хоккейный матч;

Хакеі́ст (хоккеист) (N): найлепшы хакеіст / наилучший хоккеист.

Ужыванне ў маўленні / Использование в речи:

1. Хакей – зімовы від спорту / Хоккей –  зимний вид спорта;

2. Чэмпіянат свету па хакеі прайшоў у Беларусі / Чемпионат мира по хоккею прошел в Беларуси.