Слоўнік - Словарь > Птушкі - Птицы > Крылы — Крылья

Крылы — Крылья

Крылы (наз., мн. л., -аў, -ах) — Крылья

Орган у птушак, насякомых і некаторых млекакормячых, які служыць для лятання.

Орган у птиц, насекомых и некоторых млекопитающих, который служит для летания.

Нізка над галовамі пралятае крумкач, ляніва махае крыламі.

Низко над головами пролетает ворон, лениво машет крыльями.