Слоўнік - Словарь > Колеры – Цвета > Шэры – Серый

Шэры – Серый

шэры

шэры

Скланенне: Склонение:

назвы колераў скланяюцца, як прыметнікі. названия цветов склоняются, как прилагательные.

Адз.л., м.р.

Мн.л., м.р.

Н.скл.

шэры серый

шэрыя серые

Р.скл.

шэрага серого

шэрых серых

Д.скл.

шэраму серому

шэрым серым

В.скл.

шэрага серого

шэрых серых

Т.скл.

шэрым серым

шэрымі серыми

М.скл.

(у) шэрым (о) сером

(у) шэрых (о) серых

 

Прыклады выкарыстання: Примеры использования:

А вы ведаеце, як выглядаюць сляды шэрага воўка? А вы знаете, как выглядят следы серого волка?

Тата апрануў на працу шэрыя джынсы. Папа надел на работу серые джинсы.

Нічога не бачна на вуліцы праз шэрую смугу. Ничего не видно на улице из-за серого тумана.

Тэсты да рубрыкі “Колеры” Тесты к рубрике «Цвета»
Практыкаванні да рубрыкі «Колеры» Упражнения к рубрике «Цвета»