Слоўнік - Словарь > Колеры – Цвета > Белы – Белый

Белы – Белый

белы

белы

Скланенне: Склонение:

назвы колераў скланяюцца, як прыметнікі. названия цветов склоняются, как прилагательные.

Адз.л., м.р.

Мн.л., м.р.

Н.скл.

белы белый

белыя белые

Р.скл.

белага белого

белых белых

Д.скл.

беламу белому

белым белым

В.скл.

белага белого

белых белых

Т.скл.

белым белым

белымі белыми

М.скл.

(у) белым (о) белом

(у) белых (о) белых

Прыклады выкарыстання: Примеры использования:

Сцены пакоя былі пафарбаваныя ў белы колер. Стены комнаты были выкрашены в белый цвет.

На Машы ўчора была белая прыгожая сукенка. На Маше вчера было белое красивое платье.

На святлафоры стаяла вялікая белая машына. На светофоре стояла большая белая машина.

Тэсты да рубрыкі «Колеры» Тесты к рубрике «Цвета»
Практыкаванні да рубрыкі «Колеры» Упражнения к рубрике «Цвета»