Слоўнік - Словарь > Универсітэт > ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА

ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА

Дакумент, у якім змяшчаюцца запісы аб здачы студэнтам залікаў, іспытаў, абароне курсавых,  дыпломных прац і дысертацый, а таксама вытворчай практыкі.

Документ, в котором содержаться записи о сдаче студентом зачётов, экзаменов, защите курсовых, дипломных работ и диссертаций, а также  производственной практики.
Граматычныя формы

 Грамматические формы

  Адз.л.

Ед.ч.

Мн.л.

Мн.ч.

N заліковая кніжка

 

зачётная книжка

заліковыя кніжкі 

 

зачётные книжки

N2 заліковай кніжкі

 

зачётной книжки

заліковых кніжак

 

зачётных книжек

N3 заліковай кніжцы

 

зачётной книжке

заліковым кніжкам

 

зачётным книжкам

N4 заліковую кніжку

 

зачётную книжку

заліковыя кніжкі

 

зачётные книжки

N5 заліковай кніжкай

 

зачётной книжкой

заліковымі кніжкамі

 

зачётными книжками

N6 у заліковай кніжцы

 

в зачётной книжке

у заліковых кніжках

 

в зачётных книжках

 

Лексічная спалучальнасць

Лексическая сочетаемость

Pron. + Adj. + N : мая заліковая кніжка;

Pron. + Adj. + N : моя зачётная книжка;

 

Adj. + Adj.  + N: добрая, парваная;

Adj. + Adj.  + N: хорошая, порванная;

 

V + Adj. + N4: згубіць заліковую кніжку;

V + Adj. + N4: потерять зачётную книжку;

 

+ Prep. + Adj. + N6:  паставіць ў заліковай кніжцы.

+ Prep. + Adj. + N6:  поставить в зачётной книжке.

 

Аднакаранёвыя словы і іх спалучальнасць

Однокоренные слова и их сочетаемость

Залікоўка (N.) разм. забыць залікоўку;

Зачётка (N.) разг. забыть зачётку.

 

Ужыванне  ў  мове

Употребление в речи

  • Залікі і адзнакі за іспыт ставяць у заліковую кніжку.
  • Зачёты и оченки за экзамен ставят в зачётную книжку.

 

  • Без заліковай кніжкі прымаць іспыт нельга.
  • Без зачётной книжки принимать экзамен нельзя.