Практыкаванні > Грамматика через фразеологию > Практыкаванні з прыназоўнікамі – Упражнения с предлогами

Практыкаванні з прыназоўнікамі – Упражнения с предлогами

Практыкаванне 1. Выберыце прыназоўнік.
Упражнение 1. Выберите предлог.

Практыкаванне 2. Выберыце прыназоўнік.
Упражнение 2. Выберите предлог.

Практыкаванне 3. Выберыце прыназоўнік.
Упражнение 3. Выберите предлог.

Практыкаванне 4. Выберыце прыназоўнік.
Упражнение 4. Выберите предлог.

Практыкаванне 5. Выберыце прыназоўнік і вызначце склон назоўніка, пры якім ён ужыты.
Упражнение 5. Выберите предлог определите падеж существительного, при котором он употреблён.

Пракыткаванне 6. Сюрпрыз!
Упражнение 6. Сюрприз!