Практыкаванні > Грамматика через фразеологию > Практыкаванні з прыметнікамі – Упражнения с прилагательными

Практыкаванні з прыметнікамі – Упражнения с прилагательными

Практыкаванне 1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у назоўным склоне.
Упражнение 1. Допишите окончания прилагательных в именительном падеже.

Практыкаванне 2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у родным склоне.
Упражнение 2. Допишите окончания прилагательных в родительном падеже.

Практыкаванне 3. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у давальным склоне.
Упражнение 3. Допишите окончания прилагательных в дательном падеже.

Практыкаванне 4. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у вінавальным склоне.
Упражнение 4. Допишите окончания прилагательных в винительном падеже.

Практыкаванне 5. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у творным склоне.
Упражнение 5. Допишите окончания прилагательных в творительном падеже.

Практыкаванне 6. Дапішыце канчаткі прыметнікаў у месным склоне.
Упражнение 6. Допишите окончания прилагательных в предложном падеже.

Практыкаванне 7. Устаўце прыметнікі ў адпаведнай форме назоўнага склону.
Упражнение 7. Вставьте прилагательные в соответствующей форме именительного падежа.

Практыкаванне 8. Устаўце ў тэкст прапушчаныя прыметнікі.
Упражнение 8. Вставьте в текст пропущенные прилагательные.

Практыкаванне 9. Злучыце дзве часткі ўстойлівых параўнанняў.
Упражнение 9. Соедините две части устойчивых сравнений.

Практыкаванне 10. Злучыце дзве часткі ўстойлівых параўнанняў.
Упражнение 10. Соедините две части устойчивых сравнений.

Практыкаванне 11. Сюрпрыз!
Упражнение 11. Сюрприз!