Практыкаванні > Грамматика через фразеологию > Практыкаванні з дзеясловамі – Упражнения с глаголами

Практыкаванні з дзеясловамі – Упражнения с глаголами

Практыкаванне 1. Устаўце дзеясловы ў форме трэцяй асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу.
Упражнение 1. Вставьте глаголы в форме третьего лица единственного числа настоящего времени.

Практыкаванне 2. Устаўце дзеясловы ў форме трэцяй асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу.
Упражнение 2. Вставьте глаголы в форме третьего лица единственного числа настоящего времени.

Практыкаванне 3. Устаўце дзеясловы ў форме трэцяй асобы адзіночнага альбо множнага ліку цяперашняга часу.
Упражнение 3. Вставьте глаголы в форме третьего лица единственного или множественного числа настоящего времени.

Практыкаванне 4. Устаўце дзеясловы ў форме трэцяй асобы адзіночнага альбо множнага ліку цяперашняга часу.
Упражнение 4. Вставьте глаголы в форме третьего лица единственного или множественного числа настоящего времени.

Практыкаванне 5. Дапоўніце дыялог формамі цяперашняга часу дзеясловаў.
Упражнение 5. Даполните диалог формами настоящего времени глаголов.

Практыкаванне 6.  Устаўце дзеясловы ў форме мужчынскага роду прошлага часу.
Упражнение 6.  Вставьте глаголы в форме мужского рода прошедшего времени.

Практыкаванне 7. Устаўце дзеясловы ў форме жаночага роду прошлага часу.
Упражнение 7. Вставьте глаголы в форме женского рода прошедшего времени.

Практыкаванне 8. Устаўце дзеясловы ў форме множнага ліку прошлага часу.
Упражнение 8. Вставьте глаголы в форме множественного числа прошедшего времени.

Практыкаванне 9. Дапоўніце тэкст адпаведнымі формамі прошлага часу дзеясловаў.
Упражнение 9. Дополните текст соответствующими формами прошедшего времени глаголов.

Практыкаванне 10. Дапоўніце дыялог адпаведнымі формамі прошлага часу дзеясловаў.
Упражнение 10. Дополните диалог соответствующими формами прошедшего времени глаголов.

Практыкаванне 11. Вызначце трыванне дзеясловаў.
Упражнение 11. Определите вид глаголов.

Практыкаванне 12. Устаўце дзеясловы ў форме трэцяй асобы простага будучага часу.
Упражнение 12. Вставьте глаголы в форме третьего лица простого будущего времени.

Практыкаванне 13. Устаўце дзеясловы ў форме другой асобы простага будучага часу.
Упражнение 13. Вставьте глаголы в форме второго лица простого будущего времени.

Практыкаванне 14. Устаўце дзеясловы ў форме першай і другой асобы адзіночнага ліку складанага будучага часу.
Упражнение 14. Вставьте глаголы в форме первого и второго лица единственного числа сложного будущего времени.

Практыкаванне 15. Устаўце дзеясловы ў форме другой асобы множнага ліку складанага будучага часу.
Упражнение 15. Вставьте глаголы в форме второго лица множественного числа сложного будущего времени.

Практыкаванне 16. Устаўце дзеясловы ў форме першай і трэцяй асобы множнага ліку складанага будучага часу.
Упражнение 16. Вставьте глаголы в форме первого и третьего лица множественного числа сложного будущего времени.

Практыкаванне 17. Сюрпрыз!
Упражнение 17. Сюрприз!

Практыкаванне 18. Яшчэ большы сюрпрыз!
Упражнение 18. Ещё больший сюрприз!